24/7 bereikbaar | Bel nu: 06 53405646

Bijzondere en unieke handgemaakte gevlochten uitvaartkisten

Algemene voorwaarden | Handelsonderneming Henk Boerland B.V.
versie: 1 juni 2024

ALGEMEEN

1.1. Bij een bestelling erkent u dat u akkoord gaat met de leverings- en betalingsvoorwaarden van Handelsonderneming Henk Boerland BV. Hierdoor zijn onderstaande leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing en treden alle andere rechten en/of verplichtingen in werking. Deze algemene voorwaarden zijn op aanvraag verkrijgbaar bij:

Handelsonderneming Henk Boerland B.V.
Rouwkooplaan 5
2251 AP Voorschoten
+31(0)85-489 7669

Kamer van Koophandel Nederland nr. 87741504
BTW-nr. NL8643.91.109.B01

 

TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op alle met Handelsonderneming Henk Boerland BV gesloten overeenkomsten. Deze algemene voorwaarden kunnen door Handelsonderneming Henk Boerland BV worden gewijzigd of aangepast, indien nodig. Voor bepaalde aanbiedingen, producten en/of diensten kunnen aanvullende voorwaarden gelden.

2.2. Beroep van de koper op zijn eigen algemene voorwaarden is niet van toepassing, tenzij Handelsonderneming Henk Boerland BV hier uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.

2.3. De koper wordt gedefinieerd als elke rechtspersoon of natuurlijke persoon die een contractuele relatie aangaat met Handelsonderneming Henk Boerland BV.

 

TOTSTANDKOMING VAN EEN OVEREENKOMST

3.1. Prijsopgaven en offertes moeten worden beschouwd als een uitnodiging aan de potentiële koper om een ​​bestelling te plaatsen. Handelsonderneming Henk Boerland BV is op geen enkele wijze verplicht deze bestelling te aanvaarden en de koper kan hieromtrent geen aanspraak maken.

3.2. De totstandkoming van de overeenkomst wordt slechts geaccepteerd indien het artikel voorradig is en/of de koper precies heeft aangegeven welk product hij/zij wil ontvangen en/of de koper de gegevens van Handelsonderneming Henk Boerland BV heeft ingevuld en/of de koper de bestelling heeft betaald op de door Handelsonderneming Henk Boerland BV aangegeven wijze.

3.3. Koper en Handelsonderneming Henk Boerland BV komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand is gekomen zodra aan de voorwaarden in de artikelen 3.1 en 3.2 is voldaan.

3.4. Omdat gebruik kan worden gemaakt van elektronische communicatie is een handtekening afwezig. De koper en Handelsonderneming Henk Boerland BV komen overeen dat het ontbreken van een gewone handtekening de bindende werking van het sluiten van de overeenkomst niet vermindert.

3.5. Alle foto’s, tekeningen en afbeeldingen worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven en alle informatie, mondeling en schriftelijk verstrekt, wordt te goeder trouw verstrekt. Maar Handelsonderneming Henk Boerland BV kan niet garanderen dat alle aanbiedingen en producten volledig overeenkomen met de verstrekte informatie of afbeeldingen. Eventueel geconstateerde afwijkingen kunnen in beginsel niet worden gebruikt als grond voor enige schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

 

PRIJZEN

4.1. Alle prijzen op onze prijslijsten worden vermeld in euro’s (EUR) en zijn exclusief BTW, met uitzondering van de Nederlandse markt waar BTW is opgenomen in de Nederlandse wet.

4.2. De aanbiedingen zijn geldig voor de aangegeven periode en/of zolang de voorraad strekt.

4.3. Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijzen. Een deel van de kosten voor het klaarmaken van de bestelling voor verzending, controle, transport en levering van de bestelling zijn niet inbegrepen in de prijs van de bestelling. Dit deel van de transportkosten wordt bepaald door Handelsonderneming Henk Boerland BV. Deze kosten worden bij het sluiten van de overeenkomst door de koper geaccepteerd.

 

BETALING & EIGENDOMSVOORBEHOUD

5.1. U kunt op verschillende manieren betalen, dit staat allemaal op de factuur vermeld.

5.2. Indien betaling voor de bestelling niet door koper is gedaan binnen de overeengekomen betalingstermijn, dan is Handelsonderneming Henk Boerland BV bevoegd om de tot stand gekomen overeenkomst als niet-bindend te beschouwen en, indien nodig, met onmiddellijke ingang ontbonden te verklaren.

5.3. Goederen blijven eigendom van Handelsonderneming Henk Boerland BV totdat de bijbehorende factuur/facturen zijn betaald.

 

LEVERING EN LEVERTIJD

6.1. Alle goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. In principe wordt uw bestelling binnen 2 werkdagen na uw bestelling geleverd. Mocht u uw bestelling niet binnen 2 dagen hebben ontvangen, neem dan contact op met onze Klantenservice (tel: +31(0)85-489 7669) onder vermelding van uw klant en ordernummer.

6.2. Indien een product niet op voorraad is, wordt aangegeven wanneer het artikel weer leverbaar is. Handelsonderneming Henk Boerland BV neemt hierover contact op met de koper per e-mail of telefoon. De op dit moment verstrekte aanvullende informatie over de levertijd is slechts een schatting. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

6.3. Levering vindt plaats op het door de koper opgegeven afleveradres.

6.4. De maximale levertijd van onze producten is 2 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien deze levertijd niet kan worden gehaald, zal Handelsonderneming Henk Boerland BV de klant hiervan tijdig op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd af te spreken. Bij ontbinding van een overeenkomst worden reeds gedane betalingen binnen 14 werkdagen teruggestort.

 

RETOURBELEID

7.1. De koper is verplicht de bestelling zorgvuldig te inspecteren zodra deze is ontvangen, of door een derde partij te laten inspecteren om te controleren of het juiste product en de juiste maat is.

7.2. De koper kan het product ruilen of een terugbetaling ontvangen, zolang aan de vereisten van het retourbeleid wordt voldaan.

7.3. Indien de koper de aankoop wil annuleren door een teruggave aan te vragen, zal Handelsonderneming Henk Boerland BV ervoor zorgen dat de aankoopprijs binnen 14 werkdagen na ontvangst van het artikel aan de koper wordt terugbetaald, zolang aan de vereisten van het retourbeleid is voldaan.

7.4. De koper dient een de retour(en) aan te melden via het e-mailadres info@henkboerland.nl. Het artikel moet in de originele onbeschadigde verpakking zitten en alle bekledingsonderdelen moeten intact zijn. Handelsonderneming Henk Boerland BV zal het artikel binnen 14 (veertien) dagen na aankoop bij de klant ophalen, zolang het artikel niet is gebruikt, in de originele verpakking zit en alle bekledingsonderdelen intact zijn. We zullen het (defecte) item/de items vervangen of het bedrag volledig terugbetalen.

 

DE VOORWAARDEN VOOR HET TERUG ZENDEN VAN EEN BESTELLING

8.1. Na ontvangst van uw retourzending wordt deze gecontroleerd. Als alles voldoet aan de retourvoorwaarden, betalen we u binnen 14 werkdagen terug met dezelfde betaalmethode als waarmee u de eerste transactie hebt gedaan, tenzij u uitdrukkelijk aangeeft dat terugbetaling op een andere wijze dient plaats te vinden; in ieder geval zijn er voor u geen kosten verbonden aan de terugbetaling.

 

BELEID VAN RETOUREN

9.1. Als de koper niet tevreden is met een van de Handelsonderneming Henk Boerland BV (defecte) producten, kunnen worden aangemeld voor retournering via het e-mailadres info@henkboerland.nl. Handelsonderneming Henk Boerland BV zal het artikel binnen 14 (veertien) dagen na aankoop bij de klant ophalen, zolang het artikel niet is gebruikt, in de originele verpakking zit en alle bekledingsonderdelen intact zijn. We zullen het (defecte) item / de items vervangen of het bedrag volledig terugbetalen.

 

AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Handelsonderneming Henk Boerland BV is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan koper of aan derden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

10.2. Indien Handelsonderneming Henk Boerland BV om welke reden dan ook gehouden is tot vergoeding van schade, dan is de vergoeding nooit hoger dan een bedrag (maximum) gelijk aan de factuurwaarde van het product waarvoor de schade is geleden.

10.3. Indien van toepassing is de inhoud van de website zorgvuldig samengesteld. Maar het is mogelijk dat sommige van deze informatie onvolledig of onjuist is. Handelsonderneming Henk Boerland BV is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onjuistheden op de website of voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

10.4. Handelsonderneming Henk Boerland BV behoudt zich het recht voor om met onmiddellijke ingang wijzigingen aan te brengen of wijzigingen door te voeren. Dit kan zonder voorafgaande kennisgeving.

 

OVERMACHT

11.1. In geval van overmacht is Handelsonderneming Henk Boerland BV niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen.

11.2. Onder de definitie van overmacht vallen alle omstandigheden die als zodanig door de wet zijn voorgeschreven, zoals: brand (en), stakingen, het niet of niet tijdig leveren door leveranciers of derden, storingen in het computernetwerk of in de stroomvoorziening levering, alsmede alle andere omstandigheden (“force majeur”) die buiten de directe invloedsfeer en verantwoordelijkheid van Handelsonderneming Henk Boerland BV vallen.

 

RECHTEN

12.1. Alle rechten op intellectuele eigendom liggen bij Handelsonderneming Henk Boerland BV en/of haar leveranciers. Dit omvat octrooirechten, merken- en modelrechten en andere rechten zoals auteursrechten op foto’s, tekeningen en teksten.

12.2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Handelsonderneming Henk Boerland BV, is het verboden inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Handelsonderneming Henk Boerland BV.

 

PRIVACY

13.1. Via uw bestelling worden uw bedrijfs- en/of persoonsgegevens opgenomen in het door Handelsonderneming Henk Boerland BV bijgehouden klantenbestand in overeenstemming met de wettelijk bindende privacyregels. Handelsonderneming Henk Boerland BV belooft zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens van de koper in overeenstemming met haar privacy beleid.

 

GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

13.1. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit de met Handelsonderneming Henk Boerland BV gesloten overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter, Den Haag, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Chat openen
Scan de code
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?